Cley

CleyLapwing051220-1

CleyLapwing221220-3

CleyLapwing221220-4

CleyLapwing221220-5

Lapwing (Vanellus vanellus)

CleyTeal221220-1

CleyTeal221220-2

CleyTeal221220-3

Teal (Annas crecca)

CleyWigeon221220-1

CleyWigeon221220-2

CleyWigeon221220-3

CleyWigeon221220-4

Wigeon (Anas penelope)

CleyPost221220-1

CleyHare221220-1

CleyHare221220-2

CleyHare221220-3

CleyHare221220-4


CleyHare221220-5

CleyHare221220-6

CleyHare221220-7

CleyHare221220-8

CleyHare221220-9

Hare (Lepus europeus)